فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دوره کالیبراسیون

اصول و مبانی دوره کالیبراسیون

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات اندازه گیری (فشار / فلو / سطح دما / الکتریک جرم وحجم)

معرفی کمیتها و یکاهای اندازه گیری الزامات استاندارد ISO10012

انواع تجهیزات اندازه گیری دسته بندی انتخاب دستگاه های اندازه گیری جهت کالیبراسیون

فرآیند کالیبراسیون (عملیات اجرائی)

روشهای مختلف کالیبراسیون در ابزار اندازه گیری والزمات آن

انواع سیستمهای Proving و نحوه پرور کردن

انواع خطاهای اندازه گیری و مفاهیم اولیه عدم قطعیت

محاسبه پارامترهای آماری

روش های اجرائی برچسب آرشیو عملیات کالیبراسیون فاصله کالیبراسیون

گواهی نامه و سوابق کالیبراسیون / کالیبراسیون ISO ممیزی داخلی خارجی

شرایط آزمایشگاههای کالیبراسیون مرجع

تجهیزات بازرسی اندازه گیری و آزمون / نحوه دنبال کردن مدرک صادر شده

لطفا فرم زیر را پر کنید