فن آوران مهاجر

برگزاری دوره YOKOGAWA و HIMA در مجتمع فن آوران مهاجر

دپارتمان مدیریت

لیست دوره های موجود :

هوش هیجانی1

دوره هوش هیجانی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر بهنام شهایی

مدیریت استراتژیک

دوره مدیریت استراتژیک

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر علیرضا شریفی

رفتار سازمانی

دوره رفتار سازمانی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر علیرضا کرد رستمی

انگیزه کارمندان

دوره انگیزه کارمندان در سازمان

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر رضا سیاوشی

اصول کار تیمی1

دوره اصول کار تیمی

مدت دوره -

مدرس : دکتر مسعود دوج

اصول سرپرستی

دوره اصول سرپرستی

مدت دوره 16 ساعت

مدرس : دکتر بهنام شهایی

لطفا فرم زیر را پر کنید