نام مدرس تخصص رزومه
عباس منظری اتوماسیون صنعتی دانلود
حسن قادری برق صنعتی دانلود
کوروش معین  ابزار دقیق دانلود
سیامک رضایی برق صنعتی  دانلود
منوچهر مومنی سیستم های کنترل  دانلود
علیرضا شیخی  ابزار دقیق دانلود
سیاوش غازی سیستم های کنترل دانلود
علیرضا داوری نیا ابزار دقیق دانلود
حمیدرضا رفیعیان سیستم های کنترل دانلود
دکتر محمود رنجبر برق قدرت دانلود
دکتر علی امیری برق قدرت دانلود