جزئیات دوره

برگزاری دوره مخازن تحت فشار  API 510 مهندس ابراهیم خیر پتروشیمی

متقاضیان: پتروشیمی
طول دوره: 12 ساعت
مشخصات دوره