جزئیات پروژه

برگزاری دوره تخصصی اصول مهندسی پلیمریزاسیون  در شرکت پلیمر کرمانشاه توسط دکتر دشتی

متقاضی: شرکت پلیمر کرمانشاه
طول دوره: 16 ساعت
مشخصات دوره