جزئیات دوره

دوره آموزشی کنترل ولو-صنایع نیشکر اهواز مدرس مهندس فرشاد شمس

مشخصات دوره
متقاضی: صنایع نیشکر اهواز
طول دوره: 8 ساعت