متقاضی: پالایش گاز هاشمی نژاد
طول دوره: 12 ساعت

جزئیات پروژه

دوره تعمیرات و نگهداری موتورهای دیزل-منطقه 4 عملیات انتقال گاز-دکتر فخریان

مشخصات دوره