مهندس عباس منظری دارای مدرک کارشناسی ارشد مکاترونیک

مدرس دوره های اتوماسیون صنعتی زیمنس و دلتا